Årsmøteprotokoll POT 2020

Porsgrunn og omegns turistforening

Årsmøte 6 februar 2020 kl. 18.00 på Kjølnes gård

.

Leder Terje Holm Knudsen ønsket velkommen og ledet møtet under konstitueringen.

37 stemmeberettigede til stede.

Sak 1) Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak 2) Konstituering

Vedtak:

Møteleder: Lisbeth Fines

Referent: Bergljot Ree Hognestad

Underskrive protokollen: Syver Storlien og Torhild Helgesen

Sak 3) Årsberetning

Styrets beretning for 2019 ble lest av sekretær

Møteleder åpnet for kommentarer til årsberetningen

Forslag fra Harald Rasmussen: «I årsberetningen påføres funksjonstid for hvert av styremedlemmene».

Vedtak: Forslag fra Rasmussen oversendes det nye styret.

Årsberetningen Godkjennes.

Sak 4) Regnskap

Kasserer orienterte om regnskapet

Møteleder åpnet for kommentarer til regnskapet

Forslag fremmet om at styrets budsjettforslag legges fram for årsmøtet til orientering.

Vedtak: Regnskapet godkjennes. Forslaget om å legge fram budsjett til orientering for årsmøtet oversendes det nye styret.

Sak 5) Innkomne forslag

Forslag til nye lover for POT.

Møteleder refererte loven og foreslo å behandle loven paragraf for paragraf med avstemning over de enkeltparagrafene der det var ulike forslag.

Paragrafene nedenfor viser til paragrafer i forslag om ny lov for POT.

Avslutningsvis settes forslag om ny lov til avstemning mot gjeldende lov

Paragraf 1, 2, 3, 4, 5 ingen kommentarer.

Paragraf 6 Forslag til ny tekst fra Berit Kløverød: «Æresmedlemskap er personlig». Avstemning: 26 stemmer og flertall.

Paragraf 7 Forslag om at innkomne forslag til årsmøtet sendes ut med årsmøtepapirene. Forslaget oversendes det nye styret.

Paragraf 8. Forslag fra Harald Rasmussen og Helge Pedersen referert.

Forslag fra Rasmussen: «Paragraf 8: Styret består av 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder velges for 1 år, øvrige styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Årsmøtet velger også seniorkontakt, 2 medlemmer til valgkomite og 2 revisorer, alle for 1 år. Styret utnevner selv de komiteer de anser som nødvendig, men alltid turkomite, løypekomite og hus komité. Gjenvalg er mulig».

Forslag fra Helge M. Pedersen: «Foreningens styre består av 4.1 Leder som velges for et år. 4.2 Nestleder /sekretær som velges for 2 år (motsatt av kasserer) 4.3 Kasserer som velges for 2 år (motsatt av nestleder/sekretær) 4.4 Leder løypekomite, som velges for 2 år. 4.5 Leder for turkomite medlemsturer, som velges for 2 år. 4.6 Leder for turkomite seniorer som velges for 2 år. 4.7 Vararepresentanter som velges for 1 år. Styret oppnevner turkomiteer, løypekomite, festkomite samt huskomite.»

Forslag fra Pedersen punkt 4.6 fikk 21 stemmer mot styrets forslag som fikk 16 stemmer.

Deretter ble forslag fra Harald Rasmussen satt opp mot forslag fra Harald Pedersen. Pedersens forslag pkt 4.6 fikk flertall 1 stemme i mot.

Ordene «og 1 seniorkontakt» i Styrets forslag strykes enstemmig.

Paragraf 9 Forslag fra Harald Rasmussen:

«Paragraf 9 Årsmøte: Årsmøte er POTs høyeste myndighet. Foreningens regnskap følger kalenderåret, og årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Det sendes varsel om dato for årsmøte med frist for innsendelse av forslag som må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Styret forbereder saklisten til årsmøte som med aktuelle dokumenter gjøres kjent for medlemmene i POTs interne informasjonskanaler 2 uker på forhånd. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Lovendring krever 2/3 flertall, unntatt paragraf 13 som krever ¾ flertall. Skriftlig avstemning foretas dersom ett medlem krever dette.»

Styrets forslag fikk 30 stemmer. Rasmussens falt.

Paragraf 10 og 11 ingen kommentarer

Paragraf 12 Ordet «vedtektsendring» i styrets forslag korrigeres til å lyde «lovendring».

Forslag fra Berit Kløverød: «Vedtak om sammenslutning med annen forening som innbefatter vesentlig endring i foreningsstrukturen, medlemmenes rettigheter og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes på ekstraordinært årsmøte og krever ¾ flertall. (I samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i paragraf 9) strykes.»

Satt opp mot styrets forslag. Forslag fra styret fikk 30 stemmer. Kløverøds falt.

Paragraf 13 ingen kommentarer.

Avstemning: Styrets forslag ble satt til avstemning mot nåværende lover og fikk 33 stemmer

Vedtak: Forslag til nye lover vedtatt med ovenstående justeringer.

Sak 6) Fastsettelse av kontingent.

Forslag fra Helge Pedersen: Kontingenten settes til kr 250/år

Forslag styret: Kontingenten settes til kr 200/år

Eksisterende kontingent kr 100

Avstemning:

Første avstemning over Pedersens forslag. Forslaget fikk 2 stemmer og falt.

De to øvrige forslagene ble satt opp mot hverandre.

Styrets forslag fikk 28 stemmer og ble vedtatt

Vedtak: Kontingent for POT settes til kr 200/år.

Sak 7) Valg

Valgkomiteen fremmet følgende forslag:

Leder: Knut Ahlbom ny, Kasserer: Jarl Erik Forså gjenvalg, Styremedlem: Jacob Kløverød gjenvalg

Varamedlem Mogens Ax gjenvalg, varamedlem Sissel Dukefoss gjenvalg

Revisorer: Geir Haugland og Ole Johannessen gjenvalg

Ingen alternative forslag fremmet, og de foreslåtte ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomite: Ingen forslag, Seniorkontakt: Ingen forslag

Vedtak:

Leder: Knut Ahlbom ny

Kasserer: Jarl Erik Forså gjenvalg

Styremedlem: Jacob Kløverød gjenvalg

Varamedlem Mogens Ax gjenvalg

Varamedlem Sissel Dukefoss gjenvalg

Revisorer: Geir Haugland og Ole Johansson gjenvalg

Styret får i oppdrag å oppnevne valgkomite og seniorkontakt.

Styret blir da som følger:

Leder Knut Ahlbom, nestleder Inger Kokkersvold, kasserer Jarl Erik Forså, sekretær Bergljot Ree Hognestad, styremedlem Jacob Kløverød, styremedlem Robert Jensen, varamedlem: Mogens Ax, varamedlem Sissel Dukefoss

Porsgrunn 6. febr. 2020

Torhild Helgesen/s/ Syver Storlien /s/

Tags:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now