Lover for Porsgrunn og Omegns Turistforening Gjeldende fra 06.02.2020


§ 1 Navn

Foreningens navn er Porsgrunn og Omegns Turistforening (POT). Foreningen ble stiftet 11.06.1947. Forkortelsen POT erstatter foreningens navn i den videre lovtekst.

§ 2 Registrering

Foreningen er registrert i Enhetsregisteret, Brønnøysund med organisasjonsnummer 984 119 542.

§ 3 Formål

POT skal arbeide for et enkelt og naturvennlig friluftsliv. Foreningen skal lette atkomsten til terrenget ved blant annet å rydde og merke løyper i Porsgrunn kommune og omegn.

§ 4 Juridisk person

POT er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5 Medlemmer

POT er åpen for alle frilufts-interesserte, personlige medlemmer og/eller familiemedlemmer.

§ 6 Kontingent

Kontingenten er individuell, men kan også være familiekontingent som omfatter ektefeller /samboere, samt hjemmeværende barn under 18 år. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter forslag fra styret og har gratis medlemskap. Æresmedlemskap er personlig.

§ 7 Stemmerett og valgbarhet

Personlige medlemmer og familiemedlemmer som er over 16 år og som har betalt kontingent for året har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i POT. Familiekontingent gir kun 1 stemme.Æresmedlemmer har stemmerett og kan ha tillitsverv. Æresmedlemskap er personlig.

§ 8 Styret – andre tillitsverv

Styret består av 7 styremedlemmer, i tillegg velges 2 varamedlemmer. Leder velges for 1 år, øvrige styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år. Nestleder, sekretær og styremedlem med turansvar velges i år med oddetall. Kasserer, seniorkontakt og styremedlem med løypeansvar velges i år med partall. Årsmøtet velger også 2 medlemmer til valgkomité og 2 revisorer, alle for 1 år. Gjenvalg er mulig. Styret utnevner selv de komiteer de anser nødvendig, men alltid turkomite, løypekomité, hus-komité. Leders underskrift forplikter foreningen.

§ 9 Årsmøte

Årsmøtet er POTs høyeste myndighet. Foreningens regnskap følger kalenderåret og årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Styret forbereder saksliste og kaller inn til årsmøte med 3 ukers varsel. Innkallingen bekjentgjøres for medlemmene i POTs interne informasjonskanaler. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer krever 2/3 flertall, unntatt § 13 som krever 3/4 flertall. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.Skriftlig avstemming foretas dersom ett medlem krever dette.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, innkomne forslag, fastsettelse av kontingent og valg ifølge § 8.Årsmøtet kan bare behandle forslag som er oppført på sakslisten. Årsmøtet velger møteleder og referent samt 2 medlemmer til å skrive under referatet.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret mener det er påkrevet, eller dersom minst 25 medlemmer skriftlig krever det. For innkalling og avstemming gjelder samme regler som for det ordinære årsmøtet. Sakslisten gjøres kjent ved innkallingen.

§ 12 Sammenslutning (Fusjon)

Vedtak om sammenslutning med annen forening og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes på ekstraordinært årsmøte og i samsvar med bestemmelsene om lovendring i § 9.§

13 Oppløsning

Oppløsning av POT kan bare behandles på ekstraordinært årsmøte, og det kreves 3/4 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre til å forestå den praktiske gjennomføringen. Det ekstraordinære årsmøtet bestemmer også hvordan foreningens netto-formue etter oppløsningen skal disponeres. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Tags:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now