31.7.2019

Please reload

Forslag til Lover for Porsgrunn og Omegns Turistforening Gjeldende fra 06.02.2020

January 12, 2020

Forslag til lover skal behandles på ordinært årsmøte 6. febr. 2020

 

§ 1 Navn                                                                                       

Foreningens navn er Porsgrunn og Omegns Turistforening (POT). Foreningen ble stiftet 11.06.1947. Forkortelsen POT erstatter foreningens navn i den videre lovtekst.

 

§ 2 Registrering                                                                                                                Foreningen er registrert i Enhetsregisteret, Brønnøysund med organisasjonsnummer 984 119 542. 

 

§ 3 Formål                                                                                                                              POT skal arbeide for et enkelt og naturvennlig friluftsliv. Foreningen skal lette atkomsten til terrenget ved blant annet å rydde og merke løyper i Porsgrunn kommune og omegn. 

 

§ 4 Juridisk person                                                                                                           POT er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

 

§ 5 Medlemmer                                                                                                                 POT er åpen for alle frilufts-interesserte, personlige medlemmer og/eller familiemedlemmer. 

 

§ 6 Kontingent                                                                                                        

Kontingenten er individuell, men kan også være familiekontingent som omfatter ektefeller /samboere, samt hjemmeværende barn under 18 år. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 

Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter forslag fra styret og har gratis medlemskap.                                                                                                                      

§ 7 Stemmerett og valgbarhet                                                

Personlige medlemmer og familiemedlemmer som er over 16 år og som har betalt kontingent for året har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i POT. Familiekontingent gir kun 1 stemme.

Æresmedlemmer har stemmerett og kan ha tillitsverv.

 

§ 8 Styret – andre tillitsverv                                                                                            Styret består av 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.   Leder velges for 1 år, øvrige styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år.            Nestleder, sekretær og styremedlem med turansvar velges i år med oddetall. Kasserer og styremedlem med løypeansvar velges i år med partall.  

Årsmøtet velger også 2 medlemmer til valgkomite og 2 revisorer, alle for 1 år. Gjenvalg er mulig.

Styret utnevner selv de komiteer de anser nødvendig, men alltid turkomite, løypekomite, hus-komite og 1 seniorkontakt.                                                               Leders underskrift forplikter foreningen.

 

§ 9   Årsmøte                                                                                                                    Årsmøtet er POTs høyeste myndighet.                                   

Foreningens regnskap følger kalenderåret og årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. 

Styret forbereder saksliste og kaller inn til årsmøte med 3 ukers varsel. Innkallingen bekjentgjøres for medlemmene i POTs interne informasjonskanaler.                                                                                                       Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.

Vedtak fattes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.                                   Lovendringer krever 2/3 flertall, unntatt § 13 som krever 3/4 flertall.                                    

Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Skriftlig avstemming foretas dersom ett medlem krever dette.

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver                                                                                                 Årsmøtet skal behandle: Årsberetning, regnskap, innkomne forslag, fastsettelse av kontingent og valg ifølge § 8.

Årsmøtet kan bare behandle forslag som er oppført på sakslisten. 

Årsmøtet velger møteleder og referent samt 2 medlemmer til å skrive under referatet.

 

§ 11    Ekstraordinært årsmøte                                                                          Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret mener det er påkrevet, eller dersom minst 25 medlemmer skriftlig krever det. For innkalling og avstemming gjelder samme regler som for det ordinære årsmøtet. Sakslisten gjøres kjent ved innkallingen.

 

§ 12 Sammenslutning (Fusjon)                                                                                          Vedtak om sammenslutning med annen forening og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes på ekstraordinært årsmøte og i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 9.

 

§ 13   Oppløsning

Oppløsning av POT kan bare behandles på ekstraordinært årsmøte, og det kreves 3/4 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre til å forestå den praktiske gjennomføringen.

 

Det ekstraordinære årsmøtet bestemmer også hvordan foreningens nettoformue etter oppløsningen skal disponeres. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Tags:

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now