Resyme fra årsmøtet 2018

Årets viktige årsmøte ble avholdt på Kjølnes gård onsdag 31. oktober.

60 deltakere - hvorav 51 stemmeberettigede møtte,

Møtet ble godt og myndig ledet av "dirigent", Jan Hansen.

De vanlige årsmøtesakene - konstituering, årsberetning og regnskap - ble raskt behandlet og enstemmig vedtatt.

Leder redegjorde detaljert for styrets rapport om samarbeid med DNT Telemark og tilhørende konklusjon. Dette avstedkom naturlig nok mye diskusjon - en rekke innlegg for og imot.

Forslagene fremmet for årsmøtet ble deretter tatt opp til avstemming.

Styret fikk flertall for sitt forslag om fullmakt til å fremforhandle en samarbeidsavtale med DNT Telemark, og legge denne frem for medlemmene på et ekstraordinært årsmøte over nyttår. Årsmøtet vedtok deretter styrets forslag om å utsette valg av nytt styre til det ekstra-ordinære årsmøtet.

To forslag pm vedtektsendringer var også fremmet til behandling. Forslaget fra et medlem om å endre §11 til at det skulle kreves 3/4 flertall ved omorganisering ble ikke vedtatt. Styrets forslag om å endre §5 om regnskapsår og tidspunkt for årsmøte ble vedtatt.

Før møtet ble hevet, ble det gjort enstemmig vedtak om å beholde kontingenten - kr 100 - uendret.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now